📌 مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی به چه معناست ؟

کلمه مفروز بر وزن مفعول ، از مصدر افراز ( به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر ) و به معنای کرده شده می باشد. و کلمه مجزی نیز به معنای جزء جزء شده ( تجزیه شده ) می باشد. ( مجزی نوشته می شود ، مجزا خوانده می شود )

هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فری ، کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می شوند ، در این حالت در مورد قطعات فرعی کوچکتر اصطلاحا گفته می شود مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره …… از اصلی مذکور