همه نوشته ها با برچسب

مجزی

مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی به چه معناست ؟

مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی

مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی به چه معناست ؟ کلمه مفروز بر وزن مفعول ، از مصدر افراز ( به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر ) و به معنای کرده شده می باشد. و کلمه مجزی نیز به معنای جزء جزء شده ( تجزیه شده ) می باشد. ( مجزی نوشته…