1. متوسط دوره ساخت مسکن در ایران حدود 2 تا 2.5 سال است.

2. طول دوره ركود، طولاني تر از طول دوره رونق است.

3. رونق و رکود در بازار مسکن، عمدتا از ناحیه تقاضا شروع می شود.

4. هرچه حجم ساخت و ساز طی دوره رونق، بیشتر باشد، رکود آینده، عمیقتر خواهد بود.

5. یک خريدار می تواند این استراتژی ساده را انتخاب کند که در اوايل رونق، وارد بازار مسکن و در اواخر رونق از این بازار خارج شود.

6. هرچند میزان سرمایه، نقش انکار ناپذیری در قدرت مانور سرمایه گذاران مسکن دارد، بااينحال، میزان دانش بازاری به مراتب مهمتر از میزان سرمایه است.

 .7روند حرکت سینوسی بازار مسکن ادامه خواهد یافت اما عرض رونق (نوسان قیمت) کمتر از دوره‌های پیشین خواهد بود.

8. جمله “مسکن، ضرر ندارد” ، قطعا اشتباه  است.

 .9 يك سازنده مي‌بايست، پروژه خود را -با لحاظ طول دوره ساخت- به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه بتواند در اواخر رونق، تكميل و به بازار عرضه نمايد.

             10. ورود به این بازار ساده ولی خروج(خصوصا در رکود) مشکل است.